Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Organizacyjnym

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181083
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administrowania kadrami
 • w Wydziale Organizacyjnym


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie, na podstawie wniosków, dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz zmianą warunków umowy o pracę. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń pracownikom lub upoważnionym członkom ich rodzin,
 • administrowanie kadrami Zakładu, prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ewidencjonowanie, naliczanie i rozliczanie pracowników z urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych, zwolnień od pracy oraz zwolnień lekarskich,
 • ustalanie uprawnień, dokonywanie naliczeń i przygotowywanie wniosków o wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz dodatków stażowych,
 • ewidencjonowanie ruchów kadrowych niezbędnych dla celów statystyczno-sprawozdawczych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Szefa Służby Cywilnej,
 • kierowanie pracowników na wymagane prawem badania lekarskie,
 • nadzór formalny nad terminowością sporządzania planów urlopowych przez Naczelników Wydziałów ON, WP, FK, PR, SW1, SW4, IT, AM,
 • opracowywanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących badań lekarskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wiąże się z dużym natężeniem w kontaktach z ludźmi (osobiste i telefoniczne) oraz napływie dużej liczbie różnorodnych informacji.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  - wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  - użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  - oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość kodeksu pracy i aktów wykonawczych
  • bardzo dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych
  • bardzo dobra znajomość przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  • umiejętność organizacji pracy własnej
  • umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi na piśmie i w mowie
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe ze specjalizacją z zakresu prawa pracy lub wykształcenie wyższe ogólne i studia podyplomowe z zakresu prawa pracy.
 • umiejętność obsługi programu kadrowego
 • umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów
 • umiejętność współpracy
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wykonywaniu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zakresy czynności, referencje)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (np. kopie świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wykonywaniu umowy zlecenia lub o dzieło, zakresy czynności, referencje)

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  Pawińskiego 17/21
  Warszawa

Inne informacje:

  Prosimy o zamieszczenie numeru ogłoszenia z BIP KPRM w liście motywacyjnym oraz na kopercie.


  W związku z powiadamianiem kandydatów o terminach kolejnych etapów naboru drogą mailową, prosimy o podanie w CV adresu mailowego.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania
  ( http://www.zer.bip.msw.gov.pl/zer/praca-w-zer-msw/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html ).

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość oraz rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.


  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Techniki i metody naboru:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - weryfikacja merytoryczna: test wiedzy oraz zadanie praktyczne,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Proponowane wynagrodzenie to 3091,83 zł brutto + ew. wysługa lat.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Beata Rutkowska
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
Wprowadzono:17-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1413 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania