ta oferta pracy nie jest już aktualna

asystent w Wydziale Ustalania Świadczeń III w Lesznie, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie, Leszno

 • Ogłoszenie nr: 158345
 • Data ukazania się ogłoszenia: 05 marca 2014 r.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw obsługi sekretarsko-kancelaryjnej
 • w Wydziale Ustalania Świadczeń III w Lesznie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno
 • ul. 17-go Stycznia 8, 64-100

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestracja korespondencji wpływającej do Wydziału oraz z niego wychodzącej
 • przygotowanie korespondencji Wydziału do wysyłki
 • porządkowanie i opisywanie akt jawnych
 • identyfikowanie świadczeniobiorców poprzez system informatyczny
 • obsługa urządzeń technicznych
 • zaopatrywanie pracowników w materiały piśmienno-biurowe

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Miejsce pracy znajduje się na drugim piętrze budynku. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich, ani wind. W budynku brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) praca biurowa,
  2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
  6) praca do wysokości 3 m.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
  • umiejętność współpracy
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
wymagania dodatkowe
 • 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku sekretarki lub w kancelarii,
 • policealne studium sekretarek lub asystentek
 • znajomość zasad związanych z archiwizacją dokumentów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-03-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Inne informacje:

  Prosimy o zamieszczenie numeru ogłoszenia 158345 w liście motywacyjnym oraz na kopercie.

  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania
  ( http://www.zer.bip.msw.gov.pl/zer/praca-w-zer-msw/dokumenty-do-pobrania/5123,Oswiadczenie-kandydata.html ).

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.
  W związku z powiadamianiem kandydatów o terminach kolejnych etapów naboru drogą mailową, zachęcamy do podania swojego adresu e-mail w składanej aplikacji.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych.

  Proponowane wynagrodzenie - mnożnik kwoty bazowej 0,98.
  Praca na 0,5 etatu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-12.

  Techniki i metody naboru:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - wykonanie próbki pracy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie
Udostępnił:Joanna Zywert
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
Wprowadzono:04-03-2014

Dodaj miejsca pracy związane z ofertą: asystent w Wydziale Praca - Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie Praca

Oryginał oświadczenia w ogloszenia.bip.kprm.gov.pl