ta oferta pracy nie jest już aktualna

asystent w Wydziale Ustalania Świadczeń III, Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie, Lodz

 • Ogłoszenie nr: 154100
 • Data ukazania się ogłoszenia: 28 sierpnia 2013 r.

Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • do spraw ustalania prawa do świadczeń
 • w Wydziale Ustalania Świadczeń III


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódż


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczenia oraz przygotowywanie projektów decyzji w tym zakresie celem załatwienia wniosku świadczeniobiorcy
 • wprowadzanie i przetwarzanie danych w komputerowej bazie informatycznej w celu wydania decyzji
 • ustalanie wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w celu wypłaty świadczenia przez Wydział Wypłat
 • bezpośrednia obsługa świadczeniobiorców w celu udzielenia informacji oraz przyjmowania wniosków
 • realizacja tytułów egzekucyjnych dotyczących świadczeniobiorców w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z permanentną obsługą klienta zewnętrznego (pracownicy innych urzędów i organów, świadczeniobiorcy oraz członkowie ich rodzin). • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) praca biurowa;
  2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
  3) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
  4) oświetlenie naturalne i sztuczne;
  5) niektóre zadania wymagają pracy na wysokości do 1 m;
  6) miejsce pracy znajduje się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji. Wejście do siedziby zespołu znajduje się na parterze. Miejsce pracy podsiada wiele barier architektonicznych (wąskie korytarze i drzwi, małe przestrzenie pomiędzy sprzętami i meblami w pomieszczeniach zespołu). W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
 • 1 rok doświadczenia w zakresie zaopatrzenia emerytalno-rentowego lub w administracji
 • znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (…) oraz ich rodzin
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość systemu informatycznego EMERYT.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-09-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa


Inne informacje:

  Prosimy o zamieszczenie numeru ogłoszenia 154100 w liście motywacyjnym oraz na kopercie.
  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html.
  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).
  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych.
  Techniki i metody naboru:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - sprawdzian wiedzy merytorycznej,
  - rozmowa kwalifikacyjna.
Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie
Udostępnił:Beata Rutkowska
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
Wprowadzono:27-08-2013

Dodaj miejsca pracy związane z ofertą: asystent w Wydziale Ustalania Praca - Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie Praca

Oryginał oświadczenia w ogloszenia.bip.kprm.gov.pl