Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Szczecin

 • Ogłoszenie nr: 181392
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 maja 2016 r.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw planowania budżetowego
 • w Wydziale Finansów i Budżetu


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie materiałów do projektu budżetu państwa w części 85/32 - województwo zachodniopomorskie (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), w tym udzielanie instruktażu pracownikom komórek organizacyjnych ZUW i jednostek objętych budżetem wojewody w tym zakresie;
 • przygotowywanie i opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi ZUW i jednostkami administracji zespolonej szczebla wojewódzkiego planu finansowego dochodów i wydatków budżetu wojewody w granicach kwot dochodów i wydatków określonych ustawą, w układzie tradycyjnym i zadaniowym;
 • analizowanie zgłaszanych wniosków o zmiany planu wydatków złożonych przez dyrektorów komórek organizacyjnych ZUW oraz kierowników jednostek objętych budżetem wojewody oraz opracowywanie projektów zarządzeń wojewody w sprawie zmian w budżecie wojewody (w tym na podstawie decyzji centralnych) oraz zawiadamianie o dokonanych zmianach w budżecie, wynikających z zarządzeń wojewody;
 • sporządzanie projektów pism do ministerstw, urzędów centralnych, jednostek administracji zespolonej, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w zakresie dotyczącym planowania i realizacji budżetu wojewody;
 • opracowywanie projektów wystąpień do ministra finansów oraz innych ministerstw o zwiększenie budżetu wojewody na dany rok budżetowy oraz zapewnień finansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących planów wydatków budżetowych oraz bieżące aktualizowanie zmian;
 • ewidencjonowanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu wojewody w ramach systemu finansowo-księgowego budżetu wojewody oraz elektronicznego systemu do obsługi budżetu państwa TREZOR;
 • przygotowywanie informacji o wykonaniu budżetu wojewody w układzie zadaniowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca o charakterze administracyjno-biurowym, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku ZUW, oświetlenie dzienne i sztuczne
  • narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe
  • w budynku znajdują się winda, brak podjazdów


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w komórkach finansowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie wiedzy z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
  • praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych (Excel, Word),
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność pracy w zespole,
wymagania dodatkowe
 • studia podyplomowe w zakresie finansów, rachunkowości, administracji,
 • posiadanie wiedzy z zakresu planowania i realizacji budżetu, w tym budżetu zadaniowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
  Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 20”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2 500,00 zł.
  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
  Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna oraz sprawdzenie umiejętności w zakresie obsługi komputera
  Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o jego terminie. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 4303538.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Udostępniła/udostępnił:Agnieszka Januszek
Komórka organizacyjna:Biuro Organizacji i Kadr
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1211 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania