Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

referent prawno-administracyjny w Komendzie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie Tarnow

 • Ogłoszenie nr: 181403
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • w Komendzie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
  ul. J. Dąbrowskiego 11
  33-100 Tarnów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje opinie, udziela informacji i wyjaśnień w świetle obowiązujących przepisów prawa, udziela pomocy prawnej Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w sprawach z zakresu stosunku zawodowej służby wojskowej i prawa pracy oraz osobom prowadzącym postępowania administracyjne w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie;
 • Prowadzi dokumentację oraz wszelkie postępowania w sprawach kadrowych i finansowych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w celu przechowywania dokumentacji oraz przekazania informacji finansowych i kadrowych właściwym organom;
 • Opracowuje projekty decyzji o charakterze finansowym i kadrowym dla żołnierzy pełniących zawodową służbę wojskową w WKU w Tarnowie w celu zapewnienia prawidłowości wydatków środków publicznych;
 • Opracowuje plan zatrudnienia dla pracowników wojska oraz decyzje o charakterze finansowym w celu zapewnienia prawidłowości wydatków środków publicznych;
 • Przygotowuje opinie prawne, udziela informacji i wyjaśnień w sprawach zleconych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych spraw;
 • Prowadzi skomplikowane sprawy i bezprecedensowe postępowania administracyjne w celu zapewnienia prawidłowości rozstrzygnięć w urzędzie;
 • Nadzoruje prowadzone sprawy z zakresu powszechnego obowiązku obrony, prawa pracy oraz naruszenia prawa i dyscypliny w celu zapewnienia prawidłowości rozstrzygnięć w urzędzie;
 • Planuje środki finansowe, na bieżąco prowadzi ewidencję wydatkowania środków finansowych w ramach wydatków osobowych oraz zapotrzebowuje środki finansowe w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowości wydatków środków publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - wystąpienia publiczne;
  - reprezentacja urzędu;
  - praca poza siedzibą urzędu;
  - wyjazdy służbowe


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - narzędzia i materiały pracy - komputer


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe prawo lub admnistracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w sprawach kadrowych oraz obsługi prawno-administracyjnej;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera;
  • znajomość: przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu Pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o służbie żołnierzy zawodowych oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
  • znajomość zasad pracy biurowej w resorcie Obrony Narodowej;
  • komunikatywność;
  • poświadczenie bezpieczeństwa;
wymagania dodatkowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy;
 • kopie świadect lub dyplomów ukończonych kursów i szkoleń

Termin składania dokumentów:

  05-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  w Tarnowie
  ul. Dąbrowskiego 11
  33-100 TARNÓW
  Z dopiskiem „OFERTA PRACY”

Inne informacje:

  1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
  2. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną ocenieni ze znajomości zagadnień określonych w wymaganiach koniecznych.
  4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  5. Oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261-138-663 lub 261-138-679.

Wytworzył/Odpowiada:Komendant
Jednostka organizacyjna:Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
Udostępniła/udostępnił:Ewelina Stańczyk-Armatys
Komórka organizacyjna:Komenda
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1468 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania