Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży Lomza

 • Ogłoszenie nr: 181278
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
  18-400 Łomża, ul. Polowa 12

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łomża

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających i przygotowanie do poszerzonych postępowań sprawdzających
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii i kancelarii tajnej
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem właściwej ochrony informacji niejawnych w zakressie ewidencji, obiegu, przechowywania i zabezpieczania
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, wytwarzane i przechowywane informacje niejawne
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z SKW
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz wykazu osób dopuszczonych do prac na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - samodzielność w realizacji zadań,
  - wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym ponad 4 godziny dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych
  - brak wind i podjazdów dla osób niepełnosprawnych

  Inne
  obywatelstwo polskie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • zaświadczenie stwierdzaqjące odbycie szkolenia dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych lub ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska
  • zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych om klauzuli "TAJNE"
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i przepisów wykonawczych
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office i pracy w sieciacvh komputerowych LAN/WAN
wymagania dodatkowe
 • posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW
 • umiejętność interpretacji przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość obowiązujących przepisów kancelaryjnych
 • umiejętność dobrej orgaqnizacji pracy
 • doświadczenie w pracy w organach administracji publicznej
 • ujmiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopia dokumentu powierdzającego posiadane obywcjalistycznegie speatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu innych, poza polskim, obywatelstw
 • kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych lub ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska
 • kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia dla inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez ABW lub SKW
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych
 • pisemna zgoda na otrzymanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego na czas wojny lub mobilizacji

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • w przypadku ubiegania się osoby niepełnosprawnej, kopia dokumentu potwierdzającego jej niepełnosprawność

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Polowa 12
  18-400 Łomża

Inne informacje:

  Oferty pracy na wolne stanowisko należy zapakować w
  kopertę z dopiskiem "Oferta pracy w służbie cywilnej, nr ogłoszenia...." i przesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży.
  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone pozostaną do odbioru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261-385-702.

Wytworzył/Odpowiada:Komendant
Jednostka organizacyjna:Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
Udostępniła/udostępnił:Piotr Adamski
Komórka organizacyjna:Komenda
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

759 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania