Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista Wydziale ds. Zabytków Nieruchomych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Gdansk

 • Ogłoszenie nr: 181306
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. zabytkowej zieleni
 • Wydziale ds. Zabytków Nieruchomych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  WUOZ w Gdańsku
  80-807 Gdańsk
  ul. Pohulanka 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji i postanowień w zakresie pozwoleń na realizacje prac, poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów w celu zapewnienia nadzoru konserwatorskiego nad zielenią zabytkową (parków, cmentarzy i pozostałych założeń zielonych)
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego pod kątem zabytkowych założeń zieleni poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów w celu zapewnienia realizacji zadań nałożonych na WKZ jako organu I instancji,
 • prowadzi kontrole i oględziny terenowe obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów i obszarów figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków, obiektów i obszarów objętych ustaleniami ochrony prawa miejscowego (parków, cmentarzy i pozostałych założeń zielonych) pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń, dokonuje oceny prowadzonych prac
 • wydaje opinie dotyczące formy i sposobu ochrony konserwatorskiej do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnia miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod kątem zabytkowych założeń zieleni
 • dokonuje oceny merytorycznej dokumentacji technicznej prac projektowych pod względem konserwatorskim dla użytkowników i właścicieli obiektów w celu zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony i opieki nad zabytkami nieruchomymi,
 • opiniuje Gminne Programy Opieki nad Zabytkami pod kątem zabytkowych założeń zieleni

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
  • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka
  • pokój biurowy mieści się na I piętrze budynku,
  • brak podjazdów, toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • • znajomość ustawy o ochronie przyrody, • znajomość ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, • znajomość ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, • znajomość ustawy o planowaniu przestrzennym, • znajomość ustawy Prawo budowlane,
  • • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, • znajomość ustawy o znajomość ustawy o opłacie skarbowej
  • • umiejętność interpretacji przepisów prawnych, • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, • umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
 • • komunikatywność • umiejętność obsługi komputera, • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  02-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdańsk
  Punkt przyjęć korespondencji w sekretariacie na II piętrze, pokój nr 28
  ul. Pohulanka 2 , 80-807 Gdańsk
  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko specjalisty ds. zabytkowej

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 2900 zł/mies. (+ wysługa lat).

  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu wiedzy.

  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 301-62-67 wew. 39.

Wytworzył/Odpowiada:Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Udostępniła/udostępnił:Bogumiła Wantoch-Rekowska
Komórka organizacyjna:Kadry
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1513 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania