Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w zespole ds. administracyjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Siedlce

 • Ogłoszenie nr: 181445
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

 • Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjnych
 • w zespole ds. administracyjnych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  ul. Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD),
 • rejestrowanie dokumentów w składzie chronologicznym,
 • wypożyczanie, wyrejestrowywanie, wycofywanie dokumentów ze składu chronologicznego,
 • archiwizowanie dokumentów kancelaryjnych, znajdujących się w składzie chronologicznym i w systemie EZD,
 • przyjmowanie korespondencji od klientów,
 • rejestrowanie, przygotowywanie i wysyłanie korespondencji w systemie EZD.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru).
  Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu.
  Obsługa klientów zewnętrznych.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na wysokim parterze.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.
  Praca przy monitorze komputerowym.
  Budynek Inspektoratu jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda przy schodach wejściowych.
  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • kurs kancelaryjno-archiwalny,
  • wiedza z zakresu zagadnień związanych z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi, bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych (program Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
wymagania dodatkowe
 • odporność na stres,
 • komunikatywność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • dokument potwierdzający wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (1 rok),
 • dokument potwierdzający ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce

Inne informacje:


  - proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 1.800,00 zł
  - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego),
  - wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
  i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka :Praca w WIW),
  - kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru, zaś kandydaci nie spełniający wymagań formalnych - o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru,
  - nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
  - oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy,
  - dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz dopisek „oferta na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych”.
  - dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.

Wytworzył/Odpowiada:Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Udostępniła/udostępnił:Krystyna Gajowa
Komórka organizacyjna:zespół ds. administracyjnych
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1533 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania