Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor weterynaryjny w zespole ds. nadzoru farmaceutycznego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Siedlce

 • Ogłoszenie nr: 181276
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

 • Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw nadzoru farmaceutycznego
 • w zespole ds. nadzoru farmaceutycznego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności kontrolnych związanych ze sprawowaniem nadzoru nad: obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi w zakładach leczniczych dla zwierząt, w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz u podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii; ilością stosowanych produktów
 • sporządzanie sprawozdań z nadzoru farmaceutycznego oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń podmiotów mających zamiar prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii,
 • opracowywanie decyzji administracyjnych I instancji wydawanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,
 • pobieranie prób do badań monitoringowych produktów leczniczych weterynaryjnych w ramach państwowych badań jakościowych,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax. kserokopiarka, niszczarka do papieru).
  Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).
  Kontakt z klientem zewnętrznym.
  Praca wymagająca dyspozycyjności.
  Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
  Zagrożenie korupcją.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na wysokim parterze.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.
  Budynek Inspektoratu jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda przy schodach wejściowych.
  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • znajomość prawa polskiego i unijnego z w/w zakresu,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat. B.
wymagania dodatkowe
 • znajomość jednego z języków urzędowych UE (komunikatywna),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kopia prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce

Inne informacje:


  proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3.400,00 zł/mies.
  - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
  - wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
  i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl),
  - kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru, zaś kandydaci nie spełniający wymagań formalnych - o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru,
  - nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
  - oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy,
  - dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz dopisek „oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego ds. nadzoru farmaceutycznego”.
  - dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.

Wytworzył/Odpowiada:Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Udostępniła/udostępnił:Krystyna Gajowa
Komórka organizacyjna:zespół ds. administracyjnych
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1539 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania