Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

asystent w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Pracownia Badań Chemicznych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181415
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

 • Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • asystent
 • w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie – Pracownia Badań Chemicznych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  ul. Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie
  02-156 Warszawa ul. Lechicka 21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz chemicznych zgodnie z zasadami obowiązującymi laboratorium akredytowane (zgodnie z systemem zarządzania laboratorium),
 • opracowywanie wyników badań chemicznych,
 • przyjmowanie, rejestracja i przygotowywanie próbek do badań,
 • przygotowywanie stanowiska pracy do badań laboratoryjnych,
 • uczestnictwo w opracowywaniu procedur badawczych w ramach Pracowni Badań Chemicznych,
 • przygotowywanie danych do sporządzenia zapotrzebowania na materiały niezbędne do wykonywania badań w ramach Pracowni,
 • sporządzanie sprawozdań (miesięczne, kwartalne, roczne) z ilości wykonanych badań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca laboratoryjna, w godzinach 8:15-16:15.
  W miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych
  Kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi.
  Obsługa sprzętu laboratoryjnego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – winda przy schodach wejściowych.
  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd na piętro osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.
  Pracownia Badań Chemicznych zlokalizowana jest na II piętrze.
  W budynku nie występują uciążliwe i niebezpieczne warunki pracy.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe: chemiczne, biologiczne, zootechniczne, technologia żywności, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstawowych technik laboratoryjnych,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
  • w przypadku lekarza weterynarii – prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
wymagania dodatkowe
 • pół roku doświadczenia w pracy w laboratorium chemicznym,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość pracy w systemie jakości zgodnie z ISO 17025,
 • staranność, dokładność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku lekarza Weterynarii,
 • kopie dokumentów potwierdzających półroczne doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym (w przypadku posiadania takiego doświadczenia).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Kazimierzowska 29
  08-110 Siedlce

Inne informacje:


  - proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.470 zł/mies.
  - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego),
  - wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
  i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka :Praca w WIW),
  - kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru, zaś kandydaci nie spełniający wymagań formalnych - o niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru,
  - nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
  - oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy,
  - dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz dopisek „oferta na stanowisko asystenta w PBCh”.
  - dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 33.

Wytworzył/Odpowiada:Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Udostępniła/udostępnił:Krystyna Gajowa
Komórka organizacyjna:zespół ds. administracyjnych
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1607 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania