Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie Szczecin

 • Ogłoszenie nr: 181404
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

 • Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor weterynaryjny
 • do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
 • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie działalności powiatowych lekarzy weterynarii i współdziałanie z nimi w prowadzeniu spraw z zakresu zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii projektów zarządzeń, decyzji administracyjnych, wytycznych i instrukcji, a także materiałów niezbędnych do dokonania analizy i oceny sytuacji epizootycznej na obszarze województwa oraz planów dotyczących monitorowania zakażeń zwierząt.
 • Sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań statystycznych i innych.
 • Przeprowadzanie zgodnych z planem pracy kontroli oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt.
 • Aktualizacja planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt.
 • Obsługa systemów i programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań Zespołu.
 • Rozpatywanie skarg i wniosków oraz odwołań od decyzji Powiatowych Lekarzy, w zakresie właściwości Zespołu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
  - praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe,
  - praca w zespole
  - obciążenie psychiczne – kontakt z podmiotami kontrolowanymi i instytucjami kontrolującymi,
  - reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy – komputer, przy którym praca jest długotrwała.
  Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
  Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne i tytuł specjalisty z zakresu epizootiologia i administracja weterynaryjna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP,
  • znajomość języka angielskiego poziom komunikatywny.
wymagania dodatkowe
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie, w przypadku bieżącego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

  07-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Ostrawicka 2
  71-337 Szczecin
  z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt” (liczy się data stempla pocztowego ).

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod CV, listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 4.600 złotych brutto plus dodatek stażowy.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898228; ( 091 ) 4898221.

Wytworzył/Odpowiada:Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Udostępniła/udostępnił:Maria Hołody
Komórka organizacyjna:kadry
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1537 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania