Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy specjalista w Zespole ds. administracyjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu Opole

 • Ogłoszenie nr: 181448
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

 • Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw rozwoju
 • w Zespole ds. administracyjnych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 0.25

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i realizacja inwestycji budowlanych,
 • bieżące sprawdzanie prowadzonych inwestycji w zakresie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową,
 • udział przy odbiorze końcowym i rozliczeniu wykonanego zadania, przekazywanie dokumentacji do Zespołu ds. finansowo-księgowych,
 • współudział przy sporządzaniu wniosków przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych i funduszy krajowych na prowadzone inwestycje,
 • współudział w przygotowywaniu i organizowaniu przetargów na prowadzone inwestycje w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • stała współpraca z Zespołem ds. finansowo-księgowych w zakresie planowania i rozliczania inwestycji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia i materiały pracy - komputer.
  Praca w budynku piętrowym – na I piętrze.
  Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym związanym z inwestycjami budowlanymi.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
wymagania dodatkowe
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417209.

Wytworzył/Odpowiada:Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Udostępniła/udostępnił:Aleksandra Toposzkiewicz
Komórka organizacyjna:Zespół ds. zasobów ludzkich i szkoleń
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1530 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania