Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Laboratorium

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181408
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wykonywania analiz instrumentalnych i badań fizykochemicznych
 • w Laboratorium


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  w Warszawie
  ul. Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne wykonywanie badań próbek środowiskowych zgodnie z obowiązującymi metodykami przy użyciu specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej w celu prowadzenia monitoringu i kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • prowadzenie dokumentacji wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania na poziomie stanowiskowym w celu potwierdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi,
 • wdrażanie nowych metod analitycznych oraz uczestnictwo w ich opracowaniu w celu stosowania najnowszych metodyk badawczych i ich aktualizacji,
 • uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości w celu potwierdzenia kompetencji laboratorium do wykonywania określonych badań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych ( narażenie na działanie odczynników chemicznych – stężone kwasy, zasady, wodorotlenki, rozpuszczalniki organiczne, kontakt z materiałem zakaźnym występującym w surowych ściekach, osadach ściekowych i odpadach).
  Praca w siedzibie urzędu.
  Stanowisko nie wymaga wysiłku fizycznego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju mieszczącym się na pierwszym piętrze na terenie budynku.
  Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków inwalidzkich, winda, pomieszczenia higieniczno-sanitarne). Brak oznaczeń dla osób niewidomych.
  Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie chemiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w laboratorium analitycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie w zakresie wykonywania analiz instrumentalnych ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii jonowej IC i spektrometrii UV-VIS,
  • umiejętność realizacji metod opisanych w PN,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • biegłość w wykonywaniu analiz instrumentalnych i badań fizykochemicznych.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe chemiczne, biologiczne lub pokrewne
 • przeszkolenie w zakresie pracy z technik badawczych GC, AA,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
 • umiejętność realizacji metod badawczych z zakresu IC i UV-VIS oraz badań fizykochemicznych,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w laboratorium analitycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

  z dopiskiem: "Oferta pracy"

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Procedura naboru składa się z kilku etapów.
  I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
  II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
  III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
  IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.
  Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
  Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
  Wymagane dokumenty ( życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
  2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (22) 651-07-07

Wytworzył/Odpowiada:Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Wioletta Solarz
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjno-Prawny
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1507 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania