Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor Oddział Węgorzewo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie Węgorzewo

 • Ogłoszenie nr: 181428
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

 • Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw ochrony roślin i techniki, oraz nadzoru fitosanitarnego.
 • Oddział Węgorzewo


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie ul. Kołobrzeska 11, 10-444 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Węgorzewo
 • Oddział Węgorzewo ul. Kraszewskiego 40 11-600 Węgorzewo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
 • nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin,
 • kontrola składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu,
 • nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,
 • monitorowanie zużycia środków ochrony roślin,
 • kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin,
 • kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie.
 • kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno biurowa w siedzibie oddziału,
  - praca w terenie,
  - kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach,
  - prowadzenie pojazdu służbowego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • dojazd na kontrole - samochód służbowy,
  narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe,
  siedziba oddziału - budynek parterowy nie spełniający wymogów dotyczących podjazdów dla osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość ustawy o ochronie roślin, ustawy o środkach ochrony roślin oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy,

Termin składania dokumentów:

  13-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Kołobrzeska 11
  10-444 Olsztyn

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 538-88-22. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Wytworzył/Odpowiada:Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Udostępniła/udostępnił:Artur Jaroszewicz
Komórka organizacyjna:stanowisko ds. kadr
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1112 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania