Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor nadzoru budowlanego w Wydziale Inspekcji i Kontroli Budowlanej

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie Kraków

 • Ogłoszenie nr: 181231
 • Data ukazania się ogłoszenia: 21 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • do spraw inspekcji i kontroli
 • w Wydziale Inspekcji i Kontroli Budowlanej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
  31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych
 • kontrola dokumentów dot. prowadzonych robót budowlanych, przekazywania obiektów budowlanych do użytkowania, utrzymania i użytkowania istniejących obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów: pism, postanowień, decyzji w zakresie działań prowadzonych przez Wydział Inspekcji i Kontroli Budowlanej, jako organ pierwszej instancji
 • przyjmowanie stron
 • gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z dokumentami w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie. Telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym. Przeprowadzanie kontroli i inspekcji na terenie województwa małopolskiego.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w terenie, prowadzenie pojazdów służbowych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym, uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub specjalistyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
  • dyspozycyjność
  • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
  • prawo jazdy kat. B
  • komunikatywność
  • odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres
  • dobra organizacja własnej pracy
  • zdolność analitycznego myślenia
wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  04-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Przy Rondzie 6
  31-547 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2500,00 – 2650,00 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie
  z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych.
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Przy przyjmowaniu dokumentów wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
  Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem: http://bip.malopolska.pl/winbkrakow/Article/id,112295.html.
  Wymagane dokumenty: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą
  i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przysłane po dniu 04 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci zakwalifikowani do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie lub drogą
  e-mail powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia, nie otrzymanie takiego zaproszenia
  do dnia 13 czerwca 2016 r. oznacza niezakwalifikowanie do dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom i zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod numerem telefonu 12 410 73 74.

Wytworzył/Odpowiada:Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
Udostępniła/udostępnił:Alina Kuszaj
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacji i Nadzoru
Wprowadzono:20-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1130 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania