Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor w Delegaturze w Słupsku

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Slupsk

 • Ogłoszenie nr: 181427
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw kontroli
 • w Delegaturze w Słupsku


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Jana Pawła II 1
  76-200 Słupsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań z wykorzystaniem posiadanych upoważnień, wynikających z zakresu kontroli,
 • współudział w opracowywaniu materiałów pokontrolnych,
 • współpraca przy przygotowywaniu projektów wystąpień i pism kierowanych do przedsiębiorców,
 • sporządzanie sprawozdań,
 • współuczestnictwo w planowaniu i typowaniu podmiotów do kontroli.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie, stres związany z przeprowadzaniem kontroli, zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w terenie i w biurze przy komputerze, biura znajdują się na II piętrze w budynku z windą

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność dzielenia się wiedzą,
  • umiejętność przekazywania informacji,
  • umiejętność łagodzenia konfliktów,
  • dyspozycyjność - praca w terenie.
wymagania dodatkowe
 • preferowane wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu, w pokoju nr 237 na drugim piętrze, bądź przesłać pocztą na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  Delegatura w Słupsku
  ul. Jana Pawła II 1
  76-200 Słupsk

Inne informacje:

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2050 zł/mies.(+ wysługa lat).
  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Oferty otrzymane po terminie ( w przypadku wysyłki pocztą - decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naboru.
  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 59/ 842-54-68

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
Udostępniła/udostępnił:Magdalena Krauze
Komórka organizacyjna:Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1210 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania