Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor farmaceutyczny w Delegaturze WIF w Krośnie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie Krosno

 • Ogłoszenie nr: 181115
 • Data ukazania się ogłoszenia: 23 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

 • Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny
 • do spraw nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym
 • w Delegaturze WIF w Krośnie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu


  35-205 Rzeszów
  ul. Warszawska 12a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krosno
 • 38-400 Krosno
  ul. Bieszczadzka 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór i kontrola aptek i innych placówek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi
 • nadzór nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu
 • prowadzenie dokumentacji nadzorowanych jednostek

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


 • - praca w siedzibie Delegatury w Krośnie
  - praca w terenie, udział w kontrolach
  - kontakt z klientemi zewnętrznymi urzędu
  - konieczność rozwiązywania sytuacji konfliktowych


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca administracyjno-biurowa, przy komputerze
  - stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku,
  - budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe,


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zawodem farmaceuty
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa farmaceutycznego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office)
  • prawo jazdy kat. B
wymagania dodatkowe
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędny 5-letni staż pracy zgodny z wykształceniem

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  WARSZAWSKA 12 a
  35-205 RZESZÓWInne informacje:


  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. W celu przeszkolenia, pierwsze 3 miesiące pracownik będzie wykonywał pracę w siedzibie WIF w Rzeszowie. Składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty przesłane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Rekrutacja składa się z 3 etapów:
  - zapoznanie się przez komisję kwalifikacyjną z przedstawionymi ofertami,
  -pisemny egzamin sprawdzajacy wiedzę z zakresu wymagań niezbędnych i dodatkowych z ogłoszenia,
  - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w sprawdzianie pisemnym.
  Po zakończeniu każdego etapu kandydat jest informowany o zakwalifikowaniu bądź braku zakwalifikowania do następnego etapu.


Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Udostępniła/udostępnił:DOROTA DEDIO
Komórka organizacyjna:DZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR,SPRAW SOCJALNYCH I SZKOLEŃ
Wprowadzono:18-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

817 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania