Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach Bielsko-Biala

 • Ogłoszenie nr: 181338
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor farmaceutyczny


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny 40-074 Katowice
  ul. Raciborska 15

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bielsko-Biała
 • Biuro sekcji: Bielsko - Biała, ul. Piastowska 40, praca w obszarze podlegającym nadzorowi sekcji w Bielsku-Białej : miasto Bielsko - Biała i powiat bielski, cieszyński, żywiecki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • sporządzanie protokołów pokontrolnych, projektów wezwań i decyzji pokontrolnych,
 • przeprowadzanie oględzin lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny i placówki obrotu pozaptecznego,
 • dokonywanie zabezpieczeń przeterminowanych produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca terenowo - biurowa, praca poza siedzibą biura związana jest z kontrolą nadzorowanych jednostek,
  prowadzenie pojazdu służbowego, praca z komputerem.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • pomieszczenia biurowe znajdują się na 2 piętrze budynku, budynek wyposażony w podjazd i windę, bariery architektoniczne wewnątrz budynku, praca z komputerem, w trakcie wyjazdów w teren na kontrolę w podległych jednostkach prowadzenie pojazdu służbowego lub korzystanie ze środków komunikacji,  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem wykształcenia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii, aktów wykonawczych do wymienionych ustaw ,Kodeksu Postępowania Administtracyjnego, ustawy o służbie cywilnej,
  • prawo jazdy kat. B używane w praktyce codziennej (biegłe kierowanie samochodem),
  • posługiwanie się komputerem, znajomość pakietów biurowych (MS Office, Internet),
wymagania dodatkowe
 • język angielski - komunikatywny
 • ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • umiejętności: analityczne, podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, skutecznego komunikowania się ,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • wypełniony kwestionariusz osobowy - wg formularza udostępnionego na stronie www.wif.katowice.pl
 • oświadczenie kandydata/kandydatki że z chwilą podjęcia zatrudnienia nie będzie prowadził dzialalności gospodarczej podlegającej nadzorowi inspekcji farmaceutycznej (konflikt interesów),

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Raciborska 15
  40-074 Katowice

Inne informacje:

  Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu procesu naboru oferty odrzucone i niewykorzystane zostaną zniszczone.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji. Wzór treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji i wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata/kandydatki ubiegających się o zatrudnienie, do pobrania na stronie Inspektoratu (www.wif.katowice.pl), w odpowiednich zakładkach. Wymienione dokumenty, podobnie jak list motywacyjny i życiorys winny być podpisane własnoręcznie.
  Etapy i techniki naboru:
  a) weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  b) pisemny sprawdzian wiedzy,
  c) rozmowa kwalifikacyjna.
  Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32/2087474

Wytworzył/Odpowiada:Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Jednostka organizacyjna:Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
Udostępniła/udostępnił:Bożena Kilim
Komórka organizacyjna:stanowisko ds kadr i szkoleń
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1216 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania