Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

młodszy specjalista w Wydziale Rejestracji Produktów Leczniczych w Procedurach Europejskich w Departamencie Rejestracji Produktów Leczniczych

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181402
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Urzędu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • młodszy specjalista
 • w Wydziale Rejestracji Produktów Leczniczych w Procedurach Europejskich w Departamencie Rejestracji Produktów Leczniczych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postepowania o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego poprzez: weryfikacje poprawności opłaty za złożenie wniosku, walidację wniosku, przekazywanie dokumentacji do oceny ekspertów, współpracę i wymianę informacji z organami odpowiedzialnymi za rejestrację produktów
 • leczniczych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wzywanie do przeprowadzania badań produktu leczniczego, zasięganie opinii Komisji ds. Produktów Leczniczych, wzywanie podmiotu odpowiedzialnego do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących dokumentacji, prowadzenie odpowiednich baz danych,
 • koordynowanie procesu dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, aby zapewnić prawidłowość postępowania administracyjnego, zgodność z zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodność z procedurami wewnętrznymi, terminowość postepowania,
 • przygotowywanie postanowień i decyzji dla Prezesa Urzędu,
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami odpowiedzialnymi, ekspertami zewnętrznymi i organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie wniosku Prezesa Urzędu o wszczęcie procedury wyjaśniającej, jeżeli w toku procedury zdecentralizowanej lub wzajemnego uznania powstały uzasadnione wątpliwości, iż pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, lub zmiana danych objętych tym pozwoleniem, lub zmiana dokumentacji będących podstawą wydania tego pozwolenia, może spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego,
 • przygotowywanie i przekazywanie Wydziałowi Archiwum dokumentacji,
 • prowadzenie postępowania w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących wydanych decyzji Prezesa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość Prawa Farmaceutycznego oraz K.p.a.,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dobra znajomość obsługi programów komputerowych (MS Office)
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe profilowe (mgr farmacji, chemii, biologii oraz pokrewne),
 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
 • szkolenie w zakresie europejskich procedur dopuszczania do obrotu i obsługi systemu CTS,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie znajomości Prawa farmaceutycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenia kandydatki/kandydata: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
 • w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  02-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Jerozolimskie 181 C
  02-222 Warszawa

Inne informacje:


  Metody i techniki naboru:
  I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/kandydata,
  II etap – test sprawdzający wiedzę kandydatki/kandydata:
  - test jednokrotnego wyboru,
  - metoda sprawdzająca znajomość języka obcego (test pisemny sprawdzający znajomość języka angielskiego),
  III etap – rozmowa z kandydatką/kandydatem.

  Dokumenty należy składać lub przesłać pocztą do dnia 02.06.2016 r.
  (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), na adres:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, z dopiskiem w liście motywacyjnym ” Młodszy specjalista w Wydziale Rejestracji Produktów Leczniczych w Procedurach Europejskich w Departamencie Rejestracji Produktów Leczniczych ” oraz numerem ogłoszenia.


  Inne informacje:
  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na test kwalifikacyjny o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
  Kandydatki/kandydaci , które/którzy uzyskały/uzyskali wymagane minimum punktów (60%) z przeprowadzonego testu wiedzy oraz wymagane minimum punktów (60%) z przeprowadzonego testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego zapraszane/zapraszani są do udziału w kolejnym etapie naboru.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 4921143.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy,

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny Urzędu
Jednostka organizacyjna:Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Ewa Pietrzak-Pietrucha
Komórka organizacyjna:Biuro Kadr
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1511 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania