Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Poznan

 • Ogłoszenie nr: 181335
 • Data ukazania się ogłoszenia: 26 maja 2016 r.

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • w Zachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu
  ul. Wielka 20
  61-774 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy ul. Wielkiej 20 w Poznaniu, niebędący własnością URE, w ogólnodostępnej części budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość prawa energetycznego i kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność jego stosowania w praktyce,
  • podstawowa umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office.
wymagania dodatkowe
 • znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w obszarze postępowań administracyjnych lub sektorze energetycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 • ­dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty

Termin składania dokumentów:

  02-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”OT Poznań st. inspektor”

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - test wiedzy,
  - zadanie symulacyjne,
  - wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego dopuszczonych zostanie
  5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Joanna Lewczuk-Cebo
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1510 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania