Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Gdansk

 • Ogłoszenie nr: 181437
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw rregulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • w Północnym Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki
  z siedzibą w Gdańsku
  ul. Okopowa 7
  80-819 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku paliw ciekłych i ciepła,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych ciepłowniczych,
 • analizowanie pod względem formalnym i merytorycznym odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne
  i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy ul. Okopowej 7 w Gdańsku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • podstawowa znajomość prawa energetycznego i kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność jego stosowania w praktyce,
  • podstawowa umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office.
wymagania dodatkowe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w obszarze postępowań administracyjnych lub w sektorze energetycznym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.),
 • ­kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Termin składania dokumentów:

  15-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”OT Gdańsk – starszy inspektor”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - test wiedzy,
  - zadanie symulacyjne,
  - wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego dopuszczonych zostanie 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Joanna Lewczuk-Cebo
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1358 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania