Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Departamencie Systemów Wsparcia

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181286
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi systemu świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz koncesjonowania
 • w Departamencie Systemów Wsparcia


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem świadectw pochodzenia z kogeneracji,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących koncesjonowania wytwarzania energii w źródłach odnawialnych (OZE) oraz w kogeneracji,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na standardowe zapytania dotyczące systemu koncesjonowania (OZE/CHP) oraz mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z kogeneracji,
 • realizacja zadań związanych z elektroniczną wymianą danych z Towarową Giełdą Energii w zakresie wydanych świadectw pochodzenia z kogeneracji,
 • wspomaganie realizacji zadań w ramach „Programu badań statystycznych statystyki publicznej” związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących energii elektrycznej wytworzonej w OZE oraz kogeneracji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie: powyżej 1 roku w obszarze energetyki lub w obszarze ochrony środowiska,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracji,
  • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji,
  • znajomość technicznych, ekonomicznych i środowiskowych aspektów funkcjonowania rynku energii elektrycznej i ciepła,
  • dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane na kierunku: energetyka, ochrona środowiska, leśnictwo,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze postępowań administracyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym obszaru wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii i w kogeneracji,
 • dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i w kogeneracji,
 • bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność argumentowania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DSW/WK - specjalista”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Aplikacje powinny zawierać dane kontaktowe kandydata (nr telefonu i adres e-mail).
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - test wiedzy,
  - zadanie symulacyjne,
  - wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych
  5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 50% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Agnieszka Radziwonka
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1366 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania