Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Departamencie Informatyki

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181320
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi oraz wdrażania systemów informatycznych
 • w Departamencie Informatyki


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Patentowy RP
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie i konfigurowanie systemu informatycznego do zarządzania procesem udzielania ochrony na znaki towarowe i wzory przemysłowe, w tym dokonywanie niezbędnych modyfikacji w systemie
 • administrowanie i konfigurowanie aplikacji umożliwiających integrację systemu informatycznego do zarządzania procesem udzielania ochrony na znaki towarowe i wzory przemysłowe z systemami do obsługi publikacji, opłat oraz systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD); dokonywanie niezbędnych modyfikacji ww. aplikacjach
 • udział w projektach dotyczących systemów informatycznych, projektowanie i opracowywanie założeń systemów wspomagających proces obsługi przedmiotów własności przemysłowej, wdrażanie nowych systemów oraz oprogramowania wchodzącego w zakres prac Wydziału
 • testowanie systemów informatycznych, przeglądanie logów systemowych, analiza i raportowanie wykrytych nieprawidłowości oraz opracowywanie rozwiązań zaistniałych problemów
 • organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów dla użytkowników w zakresie systemów informatycznych oraz opracowywanie dokumentacji i instrukcji dla użytkowników
 • bieżąca obsługa informatyczna pracowników Urzędu w ramach systemu ServiceDesk – w zakresie kompetencji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Czynności fizyczne:
  1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach,
  2. konieczność poruszania się po terenie Urzędu,
  3. konieczność wyjazdów służbowych także zagranicznych. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • informatyczne lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość relacyjnych baz danych
  • znajomość systemu operacyjnego Linux
  • umiejętności analityczno-projektowe w zakresie systemów informatycznych
  • komunikatywność
  • umiejętność planowania i organizacji pracy
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie, czytanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji)
wymagania dodatkowe
 • znajomość technologii XML i pokrewnych
 • umiejętność programowania w języku Java
 • znajomość architektury ESB (Enterprise Service Bus np. Mule ESB)
 • znajomość ustawy Prawo własności przemysłowej
 • znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich
 • minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228)
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

Termin składania dokumentów:

  24-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Rekrutacja DI/S” oraz numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Techniki naboru:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - test wiedzy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl/, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57-90-067 lub 22 57-90-452.Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Jolanta Durko
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1094 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania