Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

główny specjalista w Departamencie Informatyki

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181318
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw koordynacji projektów i zamówień informatycznych
 • w Departamencie Informatyki


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Patentowy RP
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie zarządczej dokumentacji projektowej, dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o finansowanie projektów ze środków UE oraz przygotowywanie umów i dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych i zakupów zrealizowanych w departamencie
 • koordynowanie realizacji zamówień w zakresie informatyki dokonywanych przez komórki wewnętrzne departamentu, inicjowanych zgodnie z planem zamówień na podstawie założeń dot. zamówienia lub protokołu rozeznania rynku, w celu dokonania skutecznego zamówienia zgodnego z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • weryfikowanie założeń dotyczących zamówień oraz wniosków na realizację zamówień w zakresie informatyki pod kątem poprawnego ich odbioru i rozliczenia oraz ich zgodności z wymaganiami nakładanymi przez przepisy prawa i regulacje wewnętrzne, w celu spełnienia wymagań wynikających z regulacji i zabezpieczenia interesów Urzędu
 • prowadzenie działań analitycznych w zakresie potrzeb i harmonogramów prowadzenia projektów i realizacji zakupów w celu usystematyzowania zakupów w zakresie informatyki
 • rozliczanie informatycznych zakupów i umów z wykonawcami, finansowanych ze środków budżetu informatycznego oraz środków projektowych, w tym: opisywanie faktur, nadzorowanie ich obiegu, wnioskowanie o naliczanie kar umownych w oparciu o dokumenty odbioru, rozliczanie umów dla celów ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Czynności fizyczne:
  1. rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach.
  2. konieczność poruszania się po terenie Urzędu


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na trzecim piętrze budynku biurowego


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z finansami lub zamówieniami publicznymi lub projektami informatycznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
  • przeszkolenie w zakresie zarządzania projektami Prince 2 Foundation
  • umiejętność współpracy w zespole
  • komunikatywność
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność negocjacji
  • umiejętność prowadzenia i rozliczania projektów, w tym finansowanych ze środków UE
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie, czytanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji)
wymagania dodatkowe
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków
 • umiejętność wyciągania i konstruowania wniosków
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • przeszkolenie w zakresie ustawy o finansach publicznych oraz umów dotyczących informatycznych dostaw i usług
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zarządzania usługami IT
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228)
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie certyfikatu Prince 2 Foundation
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z finansami lub zamówieniami publicznymi lub projektami informatycznymi (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych lub zarządzania projektami
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie ustawy o finansach publicznych oraz umów dotyczących informatycznych dostaw i usług
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zarządzania usługami IT
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

Termin składania dokumentów:

  24-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Rekrutacja DI/GS” oraz numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Techniki naboru:
  - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  - test wiedzy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl/, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57-90-067 lub 22 57-90-452.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Jolanta Durko
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1094 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania