Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej w Delegaturze w Szczecinie

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie Szczecin

 • Ogłoszenie nr: 181282
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontroli telekomunikacyjnej i pocztowej oraz prowadzenia postępowań mediacyjnych i interwencyjnych z zakresu telekomunikacji i poczty
 • w Wydziale Kontroli Telekomunikacyjnej i Pocztowej w Delegaturze w Szczecinie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Al. Wyzwolenia 70,
  71-506 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu telekomunikacji i poczty;
 • udział w przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosków o interwencje dotyczących dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowanych przez odbiorców tych usług;
 • udział w prowadzeniu postępowań mediacyjnych;
 • wykrywanie przypadków nielegalnego wykonywania działalności telekomunikacyjnej lub pocztowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.
  - Praca w terenie.
  - Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - Praca w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych – obecność podjazdu i windy.
  - Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.
  - Praca na III piętrze, w pomieszczeniu nieklimatyzowanym.
  - Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo jazdy kat. B;
  • Znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe oraz akty wykonawcze do tych ustaw, Kodeks cywilny, o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, o ochronie konkurencji i konsumentów, o prawach konsumenta;
  • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
  • Posiadanie kompetencji w zakresie: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; współpraca; komunikacja; myślenie analityczne; orientacja na klienta/interesanta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawo jazdy kategorii B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Specjalista – OSZ/WKT/7”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  - sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  - test wiedzy;
  - test kompetencyjny;
  - rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Elżbieta Łagowska
Komórka organizacyjna:Biuro Administracji i Kadr
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1533 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania