Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

radca prawny w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Kielce

 • Ogłoszenie nr: 181446
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie uchwał organów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych na rzecz Wojewody i wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • wydawanie opinii dotyczących umów cywilno-prawnych zawieranych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego,
 • wykonywanie zadań związanych z zastępstwem procesowym Skarbu Państwa, Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych,
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych Wojewody,
 • współpraca przy opiniowaniu projektów aktów prawnych naczelnych i centralnych organów administracji publicznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • kontakty z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organami wymiaru sprawiedliwości, przedstawicielami administracji publicznej - zespolonej i niezespolonej


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w siedzibie Urzędu, II piętro, praca przy komputerze


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą prawną
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych,
  • komunikatywność w mowie i w piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z obsługą prawną,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  05-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  (osobiście w Punkcie Kancelaryjnym i Obsługi Klienta ŚUW lub drogą pocztową na ww. adres - decyduje data stempla pocztowego)Inne informacje:

  • w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e–mail, numer telefonu,
  • proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 3 300,02 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • oferty, które nie spełniają wymagań formalnych są odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną,
  • kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie,
  • lista osób zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz informacja o terminie postępowania rekrutacyjnego zostanie umieszczona na stronie BIP ŚUW,
  • dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, a dokumenty pozostałych kandydatek/ kandydatów przez okres 14 dni. Po upływie tych terminów dokumenty są komisyjnie niszczone,
  • nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
  • do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Udostępniła/udostępnił:Katarzyna Krakowiak
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacji i Kadr
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1268 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania