Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Katowice

 • Ogłoszenie nr: 181311
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym
 • w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice i teren woj. śląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie postępowań kontrolnych pod względem medycznym dysponentów jednostek sytemu PRM działających na obszarze województwa w celu oceny spełniania przez nie ustawowych wymagań i prawidłowości działania
 • Opracowywanie pod względem medycznym wytycznych, zaleceń i procedur dotyczących funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) na terenie województwa śląskiego w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego działania tego systemu
 • Przeprowadzanie postępowań kontrolnych określonych jednostek współpracujących z tym systemem oraz podmiotów prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w celu oceny wymienionych podmiotów pod względem spełniania przez nie ustawowych wymagań i prawidłowości działania
 • Sporządzanie i aktualizowanie Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne celem zapewnienia właściwego i efektywnego działania tego systemu na obszarze województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów medycznych
 • Przyjmowanie i analizowanie wniosków o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego i dyspozytora medycznego w celu wydania im odpowiedniej karty
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania projektów decyzji wydawanych w I instancji dotyczących zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia lub cofnięcia zatwierdzenia programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • Prowadzenie ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
 • Opracowywanie elementów Wojewódzkiego Planu Reagowania Kryzysowego województwa śląskiego celem przekazania propozycji zmian do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, odpowiedzialnego za opracowanie tego Planu w całości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie - związana z wykonywaniem kontroli podmiotów zewnętrznych. Udział w konferencjach, szkoleniach i spotkaniach w zakresie ratownictwa medycznego. Zagrożenie korupcją. Kontakt z dysponentami i personelem jednostek systemu PRM w celu udzielania wyjaśnień, zbierania i wymiany informacji, uzgadniania danych oraz przekazywania istotnych zaleceń i wydawania kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej na IV piętrze. Budynek wyposażony jest w windy osobowe. Na terenie Urzędu znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe medyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • w przypadku posiadania wykształcenia na kierunku pielęgniarstwo - prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na kierunku lekarskim - prawo wykonywania zawodu lekarza
  • znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej
  • znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o swobodzie działalności gospodarczej
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • umiejętność obsługi narzędzi informatycznych (pakiet MS Office) - na poziomie średniozaawansowanym
 • kreatywność, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu wskazanych w ogłoszeniu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40-032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. systemu ratownictwa medycznego i kontroli, w tym kontroli pod względem medycznym"

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl,
  w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień 2016 r.


Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Udostępniła/udostępnił:Agnieszka Mrożek
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1536 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania