Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Katowice

 • Ogłoszenie nr: 181163
 • Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw kontroli podmiotów leczniczych pod względem medycznym
 • w Wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice i teren woj. śląskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli pod względem medycznym podmiotów leczniczych mających siedzibę na obszarze działania Wojewody Śląskiego celem sprawdzenia prawidłowości działania podmiotu leczniczego i funkcjonowania w zakresie spełniania warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wskazanie występujących nieprawidłowości
 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych prowadzących opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą celem sprawdzenia prawidłowości opieki profilaktycznej nad populacją wieku rozwojowego oraz wskazanie występujących nieprawidłowości
 • Udzielanie zainteresowanym podmiotom i klientom zewnętrznym (indywidualnym i instytucjonalnym) informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych pod względem medycznym celem zapewnienia dostępu do informacji jawnych w zakresie systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim
 • Sporządzanie materiałów zbiorczych, analiz oraz opinii dotyczących przeprowadzanych kontroli w podmiotach leczniczych celem ich przekazania organom i instytucjom uprawnionym do pozyskiwania informacji pokontrolnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi związanymi z działaniami kontrolnymi w stosunku do podmiotów leczniczych działających na terenie całego województwa śląskiego. Dojazd do podmiotów kontrolowanych środkami komunikacji publicznej. Sporadycznie mogą wystąpić nietypowe godziny pracy wynikające z charakteru i czasu pracy jednostek kontrolowanych. Na stanowisku pracownik utrzymuje kontakty z podmiotami leczniczymi celem wymiany informacji dotyczących prowadzonych kontroli lub z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zagrożenie korupcją.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej na III piętrze.
  Budynek wyposażony jest w windy osobowe. Na terenie Urzędu znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe na kierunku pielęgniarstwo lub wyższe na kierunku położnictwo lub/i wyższe magisterskie na kierunku lekarskim lub wyższe magisterskie na kierunku lekarsko – dentystycznym lub/i wyższe (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli lub/i roczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia na stanowiskach medycznych lub z zakresu promocji zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej albo diagnosty laboratoryjnego
  • znajomość ustaw: o działalności leczniczej, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o diagnostyce laboratoryjnej, o wyrobach medycznych
  • znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o zawodzie pielęgniarki i położnej, prawo atomowe, prawo farmaceutyczne, o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
  • znajomość ustaw: o konsultantach w ochronie zdrowia, o ochronie zdrowia psychicznego, o ochronie danych osobowych, o swobodzie gospodarczej
  • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego – Księga I. Część ogólna
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia PRM w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  • rzetelność, terminowość, nastawienie na rozwój, zorientowanie na osiąganie celów, umiejętność współpracy
  • umiejętności analityczne, skuteczna komunikacja, samodzielność, inicjatywa, podejmowanie decyzji, odpowiedzialność
wymagania dodatkowe
 • roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych
 • wiedza w zakresie standardów medycznych ustalanych przez NFZ
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wskazane w ogłoszeniu doświadczenie zawodowe (w szczególności świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz w razie konieczności zakresy czynności lub opisy stanowisk pracy)
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej albo diagnosty laboratoryjnego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40-032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. kontroli podmiotów leczniczych pod względem medycznym "

Inne informacje:

  Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl,
  w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Dodatkowe informacje, w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2016 r.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Udostępniła/udostępnił:Agnieszka Mrożek
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:18-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1514 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania