Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Opole

 • Ogłoszenie nr: 181441
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. szkód i ocen strategicznych
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Obrońców Stalingradu 66
  45-512 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych o uzgodnieniu zakresu, sposobu i terminu zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi;
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa
  - kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie
  - pomieszczenia biurowe usytuowane na III piętrze; biurowiec wyposażony jest w windę
  - oświetlenie sztuczne i naturalne;
  - brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
  • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
  • znajomość aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
  • odpowiedzialność.
wymagania dodatkowe
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Obrońców Stalingradu 66
  45-512 Opole

Inne informacje:

  1. Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w sekretariacie RDOŚ w Opolu (pok.4.31 A III piętro) z dopiskiem na kopercie "oferta pracy - specjalista ds. szkód i ocen strategicznych".
  2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej a w przypadku braku adresu e-mail telefonicznie.
  3. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
  4. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  RDOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
  5. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  6. Dodatkowe informacje można otrzymać dzwoniąc pod nr telefonu 77/4526254 lub 77/4526248.

Wytworzył/Odpowiada:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Udostępniła/udostępnił:Alicja Majewska
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjno-finansowy
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1329 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania