Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice

 • Ogłoszenie nr: 181410
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

 • Regionalny Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozami oddziaływania na środowisko;
 • opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, sektorowych i pozostałych, których realizacja spowoduje znaczące oddziaływanie na obszary NATURA 2000 oraz innych dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • uzgadnianie konieczności przeprowadzenia oraz możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 • uzgadnianie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych oraz innych, których zapisy wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć;
 • dokonywanie okresowej analizy funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko na terenie województwa w zakresie spraw prowadzonych przez siebie i przygotowanie sprawozdań dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów,
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h,
  • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
  • kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • przed budynkiem urzędu brak podjazdu dla wózków inwalidzkich,
  • budynek nie ma windy, która jest dostosowana dla wózków inwalidzkich,
  • siedziba urzędu znajduje się na IV piętrze,
  • toaleta tylko na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
  • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego;
  • umiejętność komunikowania się;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • odpowiedzialność;
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
  • podstawowa wiedza i sprawność w zakresie ogólnie używanych programów komputerowych;
wymagania dodatkowe
 • co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji publicznej;
 • przeszkolenie z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 2 lat stażu pracy w obszarze ochrony środowiska;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie rocznego stażu pracy w administracji publicznej;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu stosowania obowiązujących przepisów dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń etc.)

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
  ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, IV piętro, sekretariat pok. nr 410

  z dopiskiem na kopercie
  „starszy specjalista ds. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko”

Inne informacje:

  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
  Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

  Planowane techniki i metody naboru:
  Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy,
  Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Do udziału w naborze zapraszamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

  Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie zostaną zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/42-06-829.

Wytworzył/Odpowiada:Regionalny Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Udostępniła/udostępnił:Adam Jędrzejowski
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjno-Finansowy
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1585 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania