Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Gdansk

 • Ogłoszenie nr: 181444
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw na zastępstwo
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie i uzgadnianie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozami oddziaływania na środowisko;
 • uzgadnianie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 • współudział w przygotowywaniu stanowiska organu w postępowaniach trans granicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w siedzibie Urzędu,
  - częste kontakty z klientem zewnętrznym,
  - wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  - praca na I piętrze w budynku bez windy,
  - praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  - przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawa ochrony środowiska; Kodeksu postępowania administracyjnego; Ustawy o służbie cywilnej; Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania;
  • odpowiedzialność;
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, GIS).
wymagania dodatkowe
 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • asertywność;
 • kreatywność w działaniu;
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy we wskazanym obszarze,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Inne informacje:

  - w ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
  - treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
  - oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
  - do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  - tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naborów (telefonicznie, e-mailem lub listownie);
  - oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Jednostka organizacyjna:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Udostępniła/udostępnił:Monika Aleksiun
Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjno-Finansowy
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1024 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania