Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania
Denna annons är föråldrad

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w WBZK

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Bydgoszcz

Identyfikacja oferty  
Identyfikator oferty: StPr/13/3423
Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Data zgłoszenia oferty do CBOP: 2013-07-01
Data zgłoszenia oferty do Urzędu Pracy: 2013-07-01
Oferta ważna do: 2013-07-15
   
Stanowisko pracy  
Nazwa stanowiska pracy: Lekarz koordynator ratownictwa medycznego w WBZK
Zakres obowiązków: Główne obowiązki: - nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych, - koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu (szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) spoza jednego rejonu operacyjnego, - udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy, - udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, - pełnienie całodobowego dyżuru, - inne obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. Warunki pracy: Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko pracy zlokalizowane na 2 piętrze w pokojach biurowych (budynek A, brak windy); podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; nietypowe godziny pracy w tym dyżury, również w porze nocnej. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: KPUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba KPUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy "schodołazu".
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
- w tym dla niepełnosprawnych: 1
   
Wymagania  
Zawód - doświadczenie zawodowe: Lekarz -
Opis doświadczenia: 0.00 - Lekarz
Inne wymagania: wymagania niezbędne: - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państw
   
Warunki płacy i pracy  
Data rozpoczęcia pracy: 2013-08-01
Miejsce pracy: Polska
      Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
      Powiat: m. Bydgoszcz
      Gmina: Bydgoszcz
      Miejscowość: Bydgoszcz
Minimalne wynagrodzenie brutto: 1000.00 PLN
Rodzaj zatrudnienia: Umowa na okres próbny
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Zmianowość: jedna zmiana
Praca w wolne dni: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Pracodawca pokrywa koszty przejazdu do Polski: NIE
   
Sposób Aplikowania  
Sposób aplikowania: Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy
Nazwa urzędu pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
Adres: Toruńska 147
Polska
Osoba do kontaktu: brak danych brak danych
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys i list motywacyjny, - kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i prawo wykonywania zawodu lekarza, - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, - kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe Kopie innych dokumentów i oświadczenia: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dla kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w terminie: od 1 lipca 2013 roku do 15 lipca 2013roku na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Kancelaria ogólna, pokój 12 ul. Konarskiego 1, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem: lekarz koordynator ratownictwa medycznego Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, opublikowanymi na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. Rekrutacja (...). Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli w Urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym następuje zatrudnienie, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Język składania aplikacji: polski
Oferta pracy została udostępniona na portalu Europejskich Służb Zatrudnienia w dniu: 2013-07-01
Urząd jest w stanie sam wykorzystać ofertę: TAK
Czy oferta jest subsydiowana: NIE
Czy oferta jest finansowana z PFRON: NIE

Źródło: psz.praca.gov.pl

1188 dni temu

Wróć do wyników wyszukiwania