Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor weterynaryjny w zespole ds. pasz i utylizacji

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie Żyrardów

 • Ogłoszenie nr: 181385
 • Data ukazania się ogłoszenia: 30 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw Pasz i Utylizacji
 • w zespole ds. pasz i utylizacji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Czysta 3
  96-300 Żyrardów

Miejsce wykonywania pracy:

 • Żyrardów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór na produkcją i obrotem pasz
 • nadzór na produkcją pierwotną pasz
 • nadzór nad ubocznymi produktami zwierzęcymi
 • nadzór nad eksportem i importem oraz obrotem pasz i dodatków
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do pasz i utylizacji
 • prowadzenie bazy SPIWET oraz współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. pasz i utylizacji w innych powiatowych inspektoratach weterynarii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30,
  - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka papieru,
  - stres związany z obsługą petentów zewnętrznych oraz przeprowadzeniem kontroli,
  - praca w siedzibie urzędu i poza urzędem,
  - wyjazdy służbowe,
  - szkolenia


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze,
  W budynku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kategorii B
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
 • możliwość wykorzystywania własnego samochodu do celów służbowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-07-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Czysta 3
  96-300 Żyrardów

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 854 12 47
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie
Udostępniła/udostępnił:Bożena Orłowska
Komórka organizacyjna:Sekretariat PLW
Wprowadzono:25-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1585 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania