Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej Gmina Rawa Mazowiecka

 • Ogłoszenie nr: 181355
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Mszczonowska 10
  96-200 Rawa Mazowiecka

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rawa Mazowiecka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego i rozporządzeń wykonawczych oraz rozporządzeń (WE) nr 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1069/2009
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego
 • przeprowadzanie kontroli zakładów produkujących środki spozywcze pochodzenia zwierzęcego przydzielonymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej do jego sprawowania
 • przeprowadzanie kontroli w związku z importem i eksportem z wystawianiem świadectw zdrowia
 • kontrola ULWet. w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa, w tym występowanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej o powoływanie i odwoływanie ULWet.
 • kontrola wstępna sprawozdań, zestawień miesięcznych lekarzy wetwerynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • prowadzenie terminowej sprawozdawczości w odniesieniu do środków spozywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie bazy SPIWET oraz współpraca z inspektorami weterynaryjnymi ds. bezpieczeństwa żywności w innych powiatowych inspektorach weterynarii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 15.30.
  - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka do papieru
  - stres związany z obsługą petentów zewnętrznych oraz przeprowadzaniem kontroli
  - praca w siedzibie urzędu i poza urzędem
  - wyjazdy służbowe
  - szkolenia


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze.Narzędzia i materiały pracy:fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka do papieru.
  Budynek Inspektoratu i pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe ani niebezpieczne warunki pracy.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość przepisów weterynaryjnej administracji publicznej
  • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
  • umiejętność obsługi komputera
  • prawo jazdy kategorii B
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność
  • umiejętność pracy w zespole
wymagania dodatkowe
 • staż pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość języka obcego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  15-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Mszczonowska 10
  96-200 Rawa Mazowiecka

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe.Dodatkowe informacje można uzyskać pon nr tel.(46) 814-43-53.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
Udostępniła/udostępnił:Grażyna Jankowska
Komórka organizacyjna:kadry
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1539 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania