Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

referent zespół ds. administracyjnych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu Lowicz

 • Ogłoszenie nr: 181447
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych
 • zespół ds. administracyjnych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łowicz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie zgłoszeń zakaźnych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania, zwalczania i rejestracji, bądź podejrzeń tych chorób oraz ewidencja zgłoszeń w książce zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z otrzymanymi instrukcjami;
 • przygotowywanie obowiązjuących formularzy druków oraz wydruków z prowadzonych przez Inspektorat rejestrów oraz obsługa programów komputerowych zatwierdzonych do celów kontroli zakażeń chorób zakaźnych zwierząt;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji, ewidencji, sprawozdawczości i raportowania z wykonywanych czynności;
 • pomoc w przygotowywaniu projektów aktów administracyjnych;
 • współpraca z pozostałymi zespołami merytorycznymi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu w zakresie wymiany niezbędnych informacji i danych potrzebnych do opracowania i realizacji budżetu zadaniowego;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego i urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej, wymagająca przemieszczania się pracownika między pokojami lub piętrami.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku przy ul. Starościńskiej 5a w Łowiczu. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku. Stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność i umiejętnośc przekazywania informacji
  • uprzejmość, asertywność
wymagania dodatkowe
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętnośc organizacji czasu pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  05-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Starościńska 5a
  99-400 Łowicz

Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji, o czym zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46/837-55-78

Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
Udostępniła/udostępnił:Jerzy Kowalczyk
Komórka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1532 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania