Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem Gmina Wysokie Mazowieckie

 • Ogłoszenie nr: 180816
 • Data ukazania się ogłoszenia: 10 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem
  18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wysokie Mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych oraz pism z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • kontrolowanie zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • kontrolowanie wywiązywania się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do ustawy, związanych z właściwym utrzymywaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych,
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych oraz pozostałych kontroli poprzedzających udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • nakładanie grzywny w postaci mandatu karnego w celu ukarania osób, które dopuściły się wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego,
 • sporządzanie sprawozdań dot. działalności Inspektoratu, prowadzenie samochodu służbowego podczas służbowych wyjazdów w teren

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w urzędzie oraz poza jego siedzibą podczas wyjazdów służbowych na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze oraz przy urządzeniach elektronicznych. Siedziba urzędu mieści się na parterze. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne. Prowadzenie samochodu służbowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane wykonawcze lub projektowe co najmniej w ograniczonym zakresie,
  • praktyczna znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność i umiejętność rozmów z petentami,
  • wysoka kultura osobista,
  • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność organizacji pracy,
  • prawo jazdy kategorii B.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe budowlane - magisterskie,
 • staż pracy w organach administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego lub doświadczenie w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające staż pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Mickiewicza 1
  18-200 Wysokie Mazowieckie

Inne informacje:

  Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny winny być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem w godzinach pracy tut. Inspektoratu, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  ul. Mickiewicza 1 lub pocztą elektroniczną na adres: pinb@wysokomazowiecki.pl
  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Inspektoratu). Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu rekrutacji nie zostaną powiadomieni. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej aktualnymi danymi adresowymi składającego wraz z nr telefonu do kontaktu z dopiskiem „Oferta pracy – inspektor nadzoru budowlanego”.
  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych www.bip.kprm.gov.pl, www.pinbwysokomazowiecki.bip.gov.pl oraz w siedzibie urzędu. Dodatkowe informacje: 86 275 35 63.

Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem
Udostępniła/udostępnił:Anna Maleszko
Komórka organizacyjna:PINB
Wprowadzono:09-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1460 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania