ta oferta pracy nie jest już aktualna

starszy inspektor , Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu, Zabrze

 • Ogłoszenie nr: 156430
 • Data ukazania się ogłoszenia: 12 grudnia 2013 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu

 • Powiatowy Inspektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu
  ul. Piastowska 10, 41-800 Zabrze

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zabrze
 • siedziba urzędu i teren powiatu Zabrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zadań inspekcyjno-kontrolnych w sprawach określonych w art. 81 i 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjna na terenie urzędu - przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism, codzienne przyjęcia interesantów,
  praca poza siedzibą urzędu- kontrole budów i obiektów z możliwością pracy na wysokości, konieczność przemieszczania się na terenie powiatu samochodem służbowym • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w pomieszczeniach na parterze budynku, konieczność pracy przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, wyjazdy na kontrole terenowe - samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu


  Inne
  praca wymagająca opanowania w kontaktach z interesantami oraz odporności na stres

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane lub architektoniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (ze szczególnym wskazaniem na organy nadzoru budowlanego)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
wymagania dodatkowe
 • zaświadczenie o złożeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w służbie cywilnej lub o zwolnieniu z jej odbycia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • telefon kontaktowy

Termin składania dokumentów:

  19-12-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Piastowska 10
  41-800 Zabrze


Inne informacje:

  Ofert otrzymane po upływie terminu (decyduje data stempla pocztowego) i nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. W przypadku braku takiego powiadomienia należy uznać, iż oferta została odrzucona (bez indywidualnego powiadamiania o tym fakcie). Inspektorat po zakończeniu naboru nie odsyła złożonych dokumentów, które w terminie 14 dni można odebrać osobiście w siedzibie urzędu.

Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Inspektor
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu
Udostępnił:Krystyna Mika
Komórka organizacyjna:PINB
Wprowadzono:11-12-2013

Dodaj miejsca pracy związane z ofertą: starszy inspektor Praca - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zabrzu Praca

Oryginał oświadczenia w ogloszenia.bip.kprm.gov.pl