Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

legalizator w Wydziale Masy i Siły

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie Kraków

 • Ogłoszenie nr: 181351
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • legalizator
 • do spraw czynności metrologicznych
 • w Wydziale Masy i Siły


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Krupnicza 11
  31-123 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych
 • sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzji
 • dokonywanie wpisów w rejestrze w celu ewidencjonowania wykonywanych czynności

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • dokonywanie pomiarów wielkości jednostki siły, twardości i udarności, stres związany z obsługą klienta, praca wymagająca sprawności fizycznej i zdolności manualnych, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -praca w laboratorium pomiarowym
  -praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  -praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych
  -praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu
  -budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  -warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dokładność i systematyczność w pracy
  • umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole
  • predyspozycje do samokształcenia
  • umiejętność biegłej obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel
  • dyspozycyjność (szkolenia i permanentne, kilkudniowe wyjazdy służbowe)
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe techniczne preferowane specjalizacja metrologia
 • znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji metrologicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość zagadnień z zakresu metrologii, staż pracy w zakresie metrologii
 • znajomość podstawowych aktów prawnych normujących funkcjonowanie administracji miar

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  14-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Miar
  Krupnicza 11
  31-123 Kraków

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 2200 brutto.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub nadesłane po terminie zostaną odrzucone. Oferty odrzucone oraz dokumenty kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania aplikacji zostaną zniszczone komisyjnie. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie o ich miejscu i terminie. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 422-26-11 wew. 12
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Okręgowy Urząd Miar w Krakowie
Udostępniła/udostępnił:Anna Poznańska
Komórka organizacyjna:Referat Kadr i Szkolenia
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1061 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania