Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

naczelnik Wydziału Transplantologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Departamencie Polityki Zdrowotnej

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181212
 • Data ukazania się ogłoszenia: 20 maja 2016 r.

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik
 • Wydziału Transplantologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Departamencie Polityki Zdrowotnej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad terminowością zadań realizowanych przez Wydział ze szczególnym uwzględnieniem prac legislacyjnych oraz systemowych z zakresu transplantologii oraz krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • koordynacja i prowadzenie działań związanych z organizacją i nadzorem nad realizacją zadań z zakresu przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w Polsce, w tym kontroli podmiotów posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów,
 • koordynacja działań związanych z nadzorem przez Ministra Zdrowia funkcjonowania publicznej służby krwi, w tym dotyczących realizacji i monitorowania programów polityki zdrowotnej z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • koordynacja i prowadzenie działań dotyczących przeprowadzania procedur konkursowych na wybór realizatorów Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz dotyczących opracowywania, podpisywania, realizacji i rozliczenia pod względem merytorycznym umów z realizatorami programu, w tym przygotowania i podpisywania aneksów do umów,
 • opracowywanie bieżących ocen na temat realizacji Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, uczestniczenie w nadzorze nad realizacją programów polityki zdrowotnej z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz w opracowaniu wymaganych sprawozdań/protokołów
 • przygotowywanie propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie transplantologii, krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w szczególności w związku z dostosowaniem do prawa UE oraz prowadzenie, nadzorowanie prawidłowości i terminowości procedur legislacyjnych,
 • opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych zadaniach dla potrzeb Rady Ministrów, Sejmu oraz Senatu, Najwyższej Izby Kontroli,
 • 8. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz inne pisma w zakresie zadań wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres, udział w różnych spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz posiedzeniach Sejmu, Senatu oraz Najwyższej Izby Kontroli;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym; budynek nie jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku B i C; winda dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku B na parterze; stanowisko pracy znajduje się na 2 piętrze budynku C.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • znajomość ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
  • znajomość ustawy o publicznej służbie krwi oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
  • znajomość dyrektyw narządowych i tkankowych (2004/23/WE, 2006/17/WE, 2006/86/WE, 2010/53/UE, 2012/25/UE, 2012/39/UE, 2015/565/UE, 2015/566/UE),
  • znajomość dyrektyw dot. krwiodawstwa i krwiolecznictwa (2002/98/WE, 2004/33/WE, 2005/61/WE, 2005/62/WE, 2011/38/UE),
  • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze, medyczne, administracyjne lub z zakresu zarządzania,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, w tym Excel),
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na poziomie B2
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „naczelnik Wydziału Transplantologii, Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Departamencie Polityki Zdrowotnej”.

Inne informacje:

  Inne informacje:
  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 2,116 do 2,404.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  - w Departamencie Polityki Zdrowotnej - 22 63 49 512,
  - w Biurze Kadr – 22 63 49 665.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Małgorzata Kropidłowska-Jedlińska
Komórka organizacyjna:Biuro Kadr
Wprowadzono:19-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1038 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania