Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181296
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wydziale Rekrutacji i Rozwoju


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie rekrutacji zewnętrznych i wewnętrznych, w tym: przygotowywanie i upowszechnianie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy i wynikach naboru, weryfikacja aplikacji kandydatów pod kątem formalnym, udział w pracach zespołu/komisji rekrutacyjnej, przygotowywanie i/lub weryfikacja narzędzi rekrutacyjnych,
 • monitorowanie sporządzania ocen pracowników, w tym: monitorowanie terminowości sporządzania ocen okresowych, weryfikacja poprawności sporządzenia ocen z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, doradzanie i wspieranie pracowników w procesie oceny okresowej
 • zarządzanie systemem kompetencji, w tym: opracowywanie i aktualizowanie księgi kompetencyjnej Ministerstwa, budowanie profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • opracowywanie rozwiązań dla Ministerstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w tym: tworzenie projektów regulacji wewnętrznych i wzorów dokumentów z zakresu polityki kadrowej, aktualizacja istniejących procedur z zakresu ZZL,
 • zarządzanie indywidualnymi programami rozwoju zawodowego, w tym: monitorowanie terminowości opracowywania i realizacji indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego, weryfikacja poprawności sporządzenia IPRZ pod kątem zgodności z aktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • wsparcie w zarządzaniu projektami z obszaru ZZL, w szczególności finansowanymi ze środków POPT.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, liczne kontakty telefoniczne, bezpośrednie i elektroniczne,
  – praca przy komputerze z użyciem innych urządzeń biurowych (m.in.: fax, xero, skaner),
  – praca zarówno samodzielna, jak i zespołowa,
  – udział w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych - uzgadnianie stanowisk.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
  – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
  – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca w pokoju wieloosobowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych,
  • wiedza z zakresu rekrutacji i selekcji,
  • znajomość przepisów prawa pracy dotyczących nawiązywania stosunku pracy,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • rzetelność,
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
  • współpraca,
  • komunikacja,
  • myślenie analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń/dokumentów potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  (Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵)

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BZL_25_z


Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mr.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 273 73 08.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Rozwoju w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Magdalena Tupaj
Komórka organizacyjna:BZL
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1030 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania