Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Gwarancji dla Młodzieży w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181149
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 maja 2016 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi projektów
 • w Wydziale Gwarancji dla Młodzieży w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­ocenianie projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach PO WER, w tym dokonywanie oceny formalnej/formalno-merytorycznej lub strategicznej,
 • ­współpraca przy opracowywaniu założeń i regulaminów konkursów w ramach Działań nadzorowanych przez Wydział oraz udział w procedurze oceny, negocjacji, wyboru i podpisaniu umów o dofinansowanie projektów konkursowych i pozakonkursowych,
 • ­obsługa projektów konkursowych i pozakonkursowych realizowanych w ramach Działań nadzorowanych przez Wydział, monitorowanie postępu rzeczowego, weryfikowanie wniosków o płatność, rozpatrywanie proponowanych zmian oraz prowadzenie bieżącej kontroli procesu wdrażania projektów
 • ­gromadzenie i opracowywanie danych dotyczących monitorowanych projektów (w tym opracowywanie raportów, zestawień, tabel monitorujących),
 • ­współpraca przy przygotowywaniu informacji kwartalnych oraz okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działań nadzorowanych przez Wydział i przekazywanie je odpowiednim podmiotom.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Tamka 3 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy i jedna platforma transportowa, które umożliwiają wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy strukturalnych UE
wymagania dodatkowe
 • ­komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1),
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących wdrażania EFS,
 • znajomość PO WER i dokumentów dotyczących realizacji Programu,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ­kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy),
 • ­kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DWF-5
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  ­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  ­- pisemny sprawdzian wiedzy,
  ­- rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  - umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.
  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 1,663 (umowa o pracę), a na czas realizacji zadań współfinansowanych ze środków PO PT – 2,19 (w porozumieniu zmieniającym).

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/,
  ­- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  ­- w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-63, 22 661-13-14 lub 22 661-13-26.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Mariola Szmulska
Komórka organizacyjna:BDG
Wprowadzono:18-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1036 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania