Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181294
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw współpracy międzynarodowej
 • w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­analiza dokumentów UE i innych organizacji międzynarodowych z perspektywy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia realizacji ich praw do niezależnego i aktywnego życia,
 • ­opracowywanie wkładów do dokumentów dotyczących problematyki niepełnosprawności na potrzeby organizacji międzynarodowych, w szczególności Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych,
 • ­gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych przez organy Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ­pozyskiwanie i gromadzenie dokumentów i informacji o działaniach różnych organizacji międzynarodowych i innych państw na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ­współpraca przy przygotowywaniu programu wizyt delegacji zagranicznych w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kwestiach dotyczących problematyki niepełnosprawności,
 • ­analiza projektów krajowych dokumentów strategicznych i programowych pod kątem zgodności z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
 • ­uczestniczenie w działaniach Biura związanych z promowaniem i upowszechnianiem w Polsce systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych stosowanych w innych krajach,
 • ­przygotowywanie projektów informacji dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 11 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się dwie windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze polityki społecznej lub integracji europejskiej lub współpracy międzynarodowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
  • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • ­wiedza z zakresu polityki społecznej,
  • ­wiedza o organizacjach międzynarodowych i ich działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ­wiedza z zakresu działania instytucji UE oraz integracji europejskiej,
  • ­umiejętność analizy i syntezy informacji,
  • ­komunikatywność,
  • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ­kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy).
 • ­kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BON-4
  (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRPiPS)

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  ­- weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
  ­- pisemny sprawdzian wiedzy,
  ­- rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferujemy:
  - umowę o pracę (na zastępstwo), ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

  Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi: 1,65.

  Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
  ­- oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/,
  ­- oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
  ­- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
  - w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
  ­- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  ­- z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

  Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-14, 22 661-13-63 lub 22 661-13-26.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Agata Dutkiewicz
Komórka organizacyjna:BDG
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1507 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania