Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

główny specjalista w Zespole Analiz i Planowania Departamentu Komunikacji Społecznej

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181354
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw planowania i sprawozdawczości
 • w Zespole Analiz i Planowania Departamentu Komunikacji Społecznej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al.Niepodległości 218
  00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie okresowych, rocznych i wieloletnich planów działalności Departamentu, propozycji do wytycznych do planowania działalności resortu, planu działalności Ministra Obrony Narodowej i planu urzędu MON w obszarze zadań Departamentu. Opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Departamentu oraz bieżącej sprawozdawczości Departamentu.
 • Przygotowywanie,koordynowanie i ewaluacja kampanii medialnych i działań z zakresu komunikacji społecznej, działań dotyczących edukacji obywatelskiej, kultury, współpracy ze społeczeństwem oraz związanych z upowszechnianiem i kultywowaniem tradycji narodowych i orężnych. Organizacja konferencji prasowych, przygotowywanie materiałów prasowych i raportów z działalności Departamentu.
 • Opracowanie materiałów sprawozdawczych i analitycznych dotyczących edukacji obywatelskiej, kultury, współpracy ze społeczeństwem oraz przygotowywanie projektów wystąpień dla Ministra Obrony Narodowej, Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu dotyczących obszarów działania Departamentu.
 • Koordynowanie realizacji zadań w obszarze systemu kontroli zarządczej w Departamencie i jednostkach podległych i nadzorowanych przez dyrektora Departamentu, w tym opracowywanie wyników samooceny kontroli zarządczej oraz przygotowywanie kompleksowych danych do projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, dokonywanie identyfikacji ryzyk, prowadzenie analizy i monitorowanie ryzyk.
 • Udział w realizacji zadań kontrolnych realizowanych w ramach nadzoru służbowego w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych i bezpośrednio podporządkowanych dyrektorowi Departamentu.
 • Analizowanie wniosków i propozycji do Planu Współpracy Międzynarodowej Resortu Obrony Narodowej oraz opracowywanie planu współpracy międzynarodowej Departamentu w szczególności w zakresie komunikacji strategicznej.
 • Opracowywanie dla potrzeb Kierownictwa analiz oraz wniosków dotyczących funkcjonowania systemu planistyczno-sprawozdawczego w Departamencie.
 • Sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych wewnątrzresortowych i międzyresortowych przesyłanych do uzgodnień przez komórki organizacyjne Ministerstwa i jednostki organizacyjne resortu w celu zapewnienia zgodności projektowanych przepisów z zadaniami Departamentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - w celu przeprowadzania kontroli i nadzoru służbowego.
  Zagrożenie korupcją z uwagi na udział w działaniach kontrolnych.
  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych, np. przedstawiciele mediów w zakresie realizacji kampanii wizerunkowych.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze planowania lub sprawozdawczości lub public relations
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”
  • znajomość: ustawy prawo prasowe, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, decyzji MON w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej
  • znajomość: Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku żołnierzy SZ RP, Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku żołnierzy SZ RP
  • znajomość struktury organizacyjnej MON, wiedza z zakresu public relations
  • umiejętność: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze planowania lub sprawozdawczości lub public relations (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3700 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 261 840 515, (22) 261 840 088, (22) 261 840 042.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inne informacje:


Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Eliza Zmysłowska-Mróz
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1513 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania