Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw BHP Biura Dyrektora Generalnego

Ministerstwo Finansów w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181288
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • w Wieloosobowym Stanowisku Pracy do spraw BHP Biura Dyrektora Generalnego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP na stanowiskach pracy w Ministerstwie Finansów oraz identyfikowanie zagrożeń zawodowych
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi ministerstwa w zakresie organizowania i zapewniania odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz przeprowadzania szkoleń wstępnych z zakresu BHP dla nowo zatrudnionych pracowników
 • udział (w ramach prac zespołu powypadkowego) w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywaniu wniosków profilaktycznych wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dot. wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przez pracowników ministerstwa pracą oraz opracowywanie działań prewencyjnych mających na celu poprawę lub utrzymanie na dotychczasowym poziomie stanu BHP
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy oraz współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami, przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz przy opiniowaniu konieczności dostosowania stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy analizy stanu BHP w ministerstwie wraz propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych oraz udział w opracowywaniu planów modernizacji zakładu pracy i w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); praca w terenie (wyjazdy służbowe – pracownik jako członek zespołu powypadkowego wyjeżdża do miejsca pobytu poszkodowanego w celu wysłuchania i zaprotokołowania wyjaśnień poszkodowanego dot. okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy).


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie technik BHP
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • ukończone szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
  • znajomość przepisów z zakresu BHP
  • umiejętność szybkiego i prawidłowego dokonywania oceny stanu faktycznego warunków środowiska pracy (nieprawidłowości i zagrożeń) w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm technicznych
  • umiejętność formułowania wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości z zakresu BHP
wymagania dodatkowe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie BHP

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończone szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego dodatkowe doświadczenie zawodowe w służbie BHP

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2016/022/BDG

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  ŻYCIORYS, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Finansów w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Katarzyna Tomaszewska
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1510 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania