Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury i Sieci w Biurze Administracyjnym

Ministerstwo Energii w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181307
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Ministerstwo Energii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw bezpieczeństwa ICT
 • w Wydziale Infrastruktury i Sieci w Biurze Administracyjnym


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Energii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie stałego monitoringu alarmów konsoli bezpieczeństwa oraz administrowanie firewall (Palo Alto, Cisco)
 • administrowanie i zarządzanie w sieci Ministerstwa serwerami typu BLADE opartymi o technologię HYPER-V oraz Vmware
 • realizowanie wdrożeń elementów i usług IT, analizowanie konfiguracji i dostosowywanie rozwiązań do istniejącej struktury IT Ministerstwa
 • sprawowanie nadzoru, kontroli merytorycznej i koordynowanie działań nad wdrożeniami wykonywanymi zasobami własnymi i firm zewnętrznych
 • współpraca oraz utrzymywanie kontaktu z zespołem CERT.GOV.PL, w tym przekazywanie informacji o wystąpieniu incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • współpraca z właściwymi departamentami w zakresie opracowania i implementacji polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, procedur w zakresie obsługi, eksploatacji, utrzymania i ochrony systemów informatycznych Ministerstwa
 • opracowywanie i analizowanie dokumentacji technicznej, raportów, procedur systemowych i instrukcji działania dla kadry i obsługi IT
 • branie udziału we wdrażaniu nowych aplikacji oraz w szkoleniu pracowników Ministerstwa, branie udziału w opracowywaniu wytycznych w zakresie rozwoju systemów informatycznych Ministerstwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Prace wdrożeniowe lub naprawcze wykonywane poza godzinami urzędowania – również godziny nocne i dni wolne od pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • praca w budynku przy ul. Żurawiej 4a, przy ulicy miejsca postojowe miejskie; wejście do budynku z poziomu chodnika (bez schodów i progów), przez dwoje drzwi dwuskrzydłowych, symetrycznych o szer. skrzydła 85 cm; przed wejściem sygnalizacja przywoławcza
  • miejsce pracy: I piętro, w budynku 2 windy o szer. drzwi wejściowych 80 cm oraz schody klatki schodowej z poręczami, klatka schodowa oddzielona od korytarzy biurowych drzwiami dwuskrzydłowymi, niesymetrycznymi o szer. skrzydła głównego (nieblokowanego) 85 cm; drzwi wejściowe do pokoi biurowych i toalet – szer. 90 cm, brak progów
  • toalety nie w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. – 80 cm


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zasobami IT i administrowaniu systemami informatycznymi, w tym sieciami teleinformatycznymi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość administrowania serwerami typu BLADE opartymi o technologię HYPER-V oraz Vmware
  • znajomość systemów Linux
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
  • komunikatywność, w tym: umiejętność wystąpień publicznych
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe informatyczne
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym z polityką bezpieczeństwa informatycznego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość narzędzi informatycznych np. związanych z monitorowaniem alarmów antywirusowych, antyspamowych
 • znajomość różnych typów baz danych i umiejętność ich obsługi

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia, referencje)
 • ew. kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Energii
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „BA-8”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Pl. Trzech Krzyży 3/5 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).

Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Energii był niższy niż 6 %.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-48-97 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Energii w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Magdalena Laskowska
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1531 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania