Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

referendarz w Wydziale Regulacji w Departamencie Energetyki

Ministerstwo Energii w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181118
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 maja 2016 r.

Ministerstwo Energii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ekonomicznej oceny skutków regulacji
 • w Wydziale Regulacji w Departamencie Energetyki


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Energii
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów systemowych rozwiązań funkcjonowania rynku energii elektrycznej wraz z oceną ich skutków
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów rządowych w zakresie elektroenergetyki mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz efektywnej konkurencji, w tym wynikających z regulacji unijnych oraz z uwzględnieniem wpływu dużych odbiorców przemysłowych
 • opiniowanie aktów prawnych z zakresu funkcjonowania sektora energetycznego
 • przygotowywanie analiz i opinii w zakresie przestrzegania przez stronę polską zobowiązań wynikających z prawa UE w zakresie rynku energii elektrycznej
 • branie udziału w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz KE
 • analizowanie rozwiązań dotyczących rynku energii elektrycznej w innych krajach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • miejsce pracy: II piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  • na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  • brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi
  • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora energetycznego
  • wiedza z zakresu systemu prawa polskiego i UE
  • znajomość metod ekonometrycznych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • umiejętności analityczne
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność, w tym umiejętności z zakresu wystąpień publicznych
wymagania dodatkowe
 • minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z energetyką lub w administracji centralnej
 • dodatkowe wykształcenie prawnicze lub techniczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i/lub francuskiego na poziomie B1
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość narzędzi analitycznych np. Excel, Access

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i /lub zaświadczenia)
 • ew. kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i/lub francuskiego na poziomie B1
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Energii
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DE-7”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Pl. Trzech Krzyży 3/5 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt.8.15-16.15).

Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Energii był niższy niż 6 %.
  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-51-56 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Ministerstwo Energii w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Beata Kokosza-Domżalska
Komórka organizacyjna:Biuro Dyrektora Generalnego
Wprowadzono:18-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1541 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania