Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Wydziale Prawnym

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181293
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Wydziale Prawnym


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestru aktów prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego
 • ewidencjonowanie korespondencji oddziału
 • sporządzanie pism, analiz, okresowych ocen i informacji z działalności oddziału
 • prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych w oddziale

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa
  - praca w siedzibie urzędu


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca na drugim piętrze
  - narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  - zainstalowana winda, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
  - bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody)
  - brak oznaczeń dla osób niewidomych
  - pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność analitycznego myślenia, obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • komunikatywność
wymagania dodatkowe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w pracy biurowej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy LEX-I/11

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3.300 zł.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Grażyna Kulińska
Komórka organizacyjna:Biuro Kadr i Organizacji
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1269 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania