Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy inspektor w Biurze Wojewody

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181352
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • w Biurze Wojewody


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługiwanie korespondencji wpływającej do sekretariatu kierownictwa urzędu i biura,
 • prowadzenie kalendarza oraz obsługiwanie spotkań z klientami i gośćmi,
 • obsługiwanie klientów urzędu,
 • przygotowywanie projektów pism, informacji, zestawień i prezentacji,
 • organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów kierownictwa urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa,
  - praca w siedzibie urzędu/wydziału,
  - praca wymagająca dyspozycyjności,
  - praca związana z obsługą klienta.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca na pierwszym piętrze,
  - narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  - brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  - pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  - budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  - bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się po budynku (schody).


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość zarządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
  • umiejętność obsługi klienta, dobrej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • komunikatywność i asertywność,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarskim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie 6 miesięcznego doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarskim.

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  plac Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy BW-II/13”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2924 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.


Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Paulina Białecka
Komórka organizacyjna:Biuro Kadr i Organizacji
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1269 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania