Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor wojewódzki w Biurze Kadr i Organizacji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Warsaw

 • Ogłoszenie nr: 181424
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • w Biurze Kadr i Organizacji


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie, w przypisanych wydziałach, spraw związanych z: tworzeniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy, przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska, ustalaniem IPRZ członkom korpusu służby cywilnej, zgłaszaniem pracowników do udziału w szkoleniach oraz organizacją staży, praktyk i wolontariatów,
 • koordynowanie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w przypisanym obszarze,
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników urzędu,
 • opracowywanie projektów dokumentów regulujących proces zarządzania zasobami ludzkimi w urzędzie,
 • redagowanie informacji do Biuletynu Dyrektora Generalnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa,
  - praca w siedzibie urzędu,
  - praca związana z obsługą klienta.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca na pierwszym piętrze,
  - narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  - brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  - pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  - budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  - bariery architektoniczne: brak zainstalowanej windy, brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się
  po budynku (schody).


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).
wymagania dodatkowe
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze.
 • kopia dokumentu potwierdzającego 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarzadzania zasobami ludzkimi.

Termin składania dokumentów:

  15-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy BKO-II/3/Z” (decyduje data wpływu do MUW)

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.820 zł
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
  Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna:Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Udostępniła/udostępnił:Paulina Białecka
Komórka organizacyjna:Biuro Kadr i Organizacji
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1507 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania