Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania
Denna annons är föråldrad

wizytator w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Tarnobrzeg

 • Ogłoszenie nr: 156529
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 grudnia 2013 r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 • Podkarpacki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • wizytator
 • do spraw nadzoru pedagogicznego
 • w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 RzeszówMiejsce wykonywania pracy:

 • Tarnobrzeg
 • ul. 1-Maja 4
  39-400 TarnobrzegZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przez przedszkola, szkoły i placówki przepisów prawa w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
 • Prowadzenie, po odpowiednim przeszkoleniu, ewaluacji w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
 • Udział w pracach komisji konkursowych, wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół i placówek, i komisjach egzaminacyjnych o awans na nauczyciela mianowanego
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków oraz postępowań kwalifikacyjnych o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o systemie oświaty i karcie nauczyciela

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Wyjazdy służbowe, w tym wykonywanie czynności służbowych poza siedzibą urzędu na terenie całego województwa podkarpackiego. W siedzibie urzędu pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie urzędu oraz poza nim. Większość czynności na terenie urzędu jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Pracownik uczestniczy także w spotkaniach poza urzędem (komisje, konkursy, uzgodnienia, konferencje).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wyjazdy w teren komunikacją publiczną. Stanowisko pracy w urzędzie zlokalizowane w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Pomieszczenia biurowe znajdują się na czwartym piętrze. Budynek posiada windę, pomieszczenia sanitarno-higieniczne są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 1) w przypadku nauczycieli: przygotowanie pedagogiczne oraz co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i:
  • a) ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania, lub
  • b) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce, zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
  • c) co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
  • 2) w przypadku nauczycieli akademickich: posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
wymagania dodatkowe
 • znajomość prawa oświatowego i problematyki nadzoru pedagogicznego
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność i komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia
 • obsługa komputera w zakresie Pakietu Ms Office i pracy w sieci

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, w tym na stanowisku pedagogicznym.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-01-2014

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 867 11 25
  Kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Wymagane dokumenty i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Za datę nadesłania oferty uznaje się datę wpływu do urzędu (do ofert składanych osobiście) lub datę stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie
  z dopiskiem „nabór na wizytatora” + nr ogłoszenia o naborze.
  Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze ok. 3000 zł. + dodatek za staż pracy.


Wytworzył/Odpowiada:Podkarpacki Kurator Oświaty
Jednostka organizacyjna:Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Udostępnił:Marta Dousery
Komórka organizacyjna:Wydział Pragmatyk Zawodowych
Wprowadzono:17-12-2013

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1018 dni temu

Wróć do wyników wyszukiwania